4 décembre 2023
spot_img
AccueilPolitiqueAnwa afus i yesserɣen tamurt ?

Anwa afus i yesserɣen tamurt ?

S TMAZIƔT

Anwa afus i yesserɣen tamurt ?

Awal mačči ‘ma yella ufus i yessekren times di yal tama n tmurt n Leqbayel akked tmura nniḍen ? ». 

Ur izmir yiwen ad yamen tettenkar tmes di yal amkan, deg yiḍ, di tẓegwa, di tuddar, di temdinin ma ur illi ufus, ugut n ifassen i tt-ixerzen, teddun si tmurt ɣer tayeḍ. 

Anwi wigi ?

Di tegnitt deg ttnejlin yemdanen, ffɣen tuddar-nsen d yexxamen-nsen yerɣan, d imgiǧan n tmara, ur izmir ad iddu wawal afessas.

Times/ afu n unebdu yella yal anebdu, tikkelt da, tikkelt din ; ulac tamurt ur nekuffer si tmes n unebdu, maca d tikkelt tamezwarut i tga aẓeṭṭa, di kra n wussan, ur tezgil tmurt. Mačči d times n igirruten tama n iberdan, n imeksawen, neɣ n wid iteffɣen ssaɣayen times akken ad niwlen učči di tẓegwa, tikkelt-a d times i yuɣen akken ad tesserɣ tamurt seg yixef ar yixef.

- Advertisement -

Mi tensa tmes tameqqrant di taddart, rɣan kra n yexxamen akked tferkiwin akken llant, nnejlan wid d-tewweḍ tmes ɣer umnar, ddurin anda ur tettaweḍ, awal gar yemdanen yuɣ amkan di tejmaât, gar taâssast n wabbu d-ittalin akked n tazzla ɣer tuddar nniḍen. Mačči yiwet takti i iteddun gar yemdanen :

  • D laaŝker n ANP i tt-issaɣen akken ad d-asen d imḥadden, zun gan-aɣ aɣbel ! D nutni kan i izemren  ad tt-ssiɣen di yal amkan anda llant lkazirnat-nsen. Laâsker uɣen tanamit ssaɣayen times di tẓegwa akken zaâma ad suffɣen irebraben. Illa wanda kkaten s lbumbat-nni yessaɣayen times (bombes incendiaires), anda tewweḍ ad tesker aḥeǧǧaǧu. Yiwen wass yufa-ten-id Muḥend deg ubrid mi d-yuɣal si ssuq. Llan iserdasen-nni ttruccun amadaɣ s lisans neɣ lmazut akken ad as-sekren times. Netta yenna-yasen : « ayɣer tesserɣayen tiferkiwin-nnaɣ, yak dagi ulac les terroristes ? Ayɣer ! Iserdasen-nni rekben ɣer Land Rover, uɣalen ɣer lkazirna-nsen deg yiɣil.

  • D les islamistes kan i izemren ad seddun tamsalt-a, d nutni kan i yesaân irgazen akked ikarrusen akken ad serɣen tamurt n Leqbayel ‘’fi sabil elleh’’. Tamuɣli-nsen, akken ad sekren ccwal ameqqran, ad kecmen adabu di herrwel d-iteddun. Zemren ad sserɣayen akka alamma bdan-d igefran akked usemmiḍ. Adabu akked imeṭṭurfan inselmen dduklen akked ad rẓen tanekra n hirak. Ma rwin tamurt n Leqbayel, lhirak ur d-ittuɣal.

  • D yiwen le clan n udabu i yekkren ad yeg ‘’tecwic’’, ad issexreb tagnitt i terbaât n Tebboune akked Chengriha, akken ad kecmen annar. Mačči yiwen udrum i yellan di DRS, di DGSI, akked imeddukal n Toufik. Nniɣ-ak ur gganen ara. Yal tarbaât tqeṭṭu-d i yiman-is akken ad tečč tamurt. Mazal učči di tmurt, alamma ǧǧan-d iẓra nnig wakal ! Azekka zemren ad snulfun ajrad aberkan, ad d-yas si Seḥra, ad ikemmel i wayen d-iqqimen, ma yeqqim-d kra !

  • Mačči d laâsker, mačči d les islamistes tiyita yecban ta. Tusa-d si laboratoire ameqqran n wid isseḥsaben akken ad beddlen udem i tmurt n ‘’El Maɣreb El Arabi’’. I nutni tamurt d ayla-nsen, ad tt-rren d tamazirt-nsen, nekkni d aklan-nsen, ulac isem n Tamazɣa, ad ittwakkes. Anwi ? D igelliden n Qatar, Emirats, Saâudiyya. Idrimen imeqqranen llan, nutni ufan-d abrid s wid-nnaɣ. Mar ulac afus… 

Di yal taddart, di yal tamdint, gar yal tarbaât iqqimen akken ad as-afen ixef-is i tedyant n tmes di yal amkan, awal itezzi ɣef tuttra : « Anwa, ayɣer / Iwacu ? ».

Yiwet temsalt tefra, zun ur as-igi yiwen ccan : ur igguni yiwen ad d-yas leǧwab sɣur udabu, ad d-yaf wigi yessaɣayen times, ad ten-id-isken di ENTV am di tedyant-nni n Abu-deḥduḥ. Awal n uneɣlaf-nni i d-innan « c’est une action criminelle », ikcem sya, iffeɣ sya. Ur t-yumin yiwen, ur igguni yiwen.

Abrid-is iban : d at tmurt kan i izemren ad gen afrag i tyitwin am tigi. 

D talalit n wayen ur nelli di tmurt n Leqbayel, d tuddsa tamaynut : d agraw n tudert/comité autonome de sauvegarde de la nation, mgal tamettant akked yal nnger.

D agraw ad igen afrag i wayen ad d-yasen azekka si berra, d win daɣ ad ikksen aẓar i ufus izemren ad yili agensu/si sdaxel. Ma ulac afus, yiwen ur izmir ad d-ikcem.

Ur tezmir ad teqqim tmurt akken i tella, akken i tedda armi d ass-a. 

Auteur
Aumer U Lamara, écrivain

 
ARTICLES SIMILAIRES

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les plus lus

Fabien Roussel : l’extrême droite sur «l’autoroute de la guerre civile»

L'extrême droite "est en train de nous mener vers l'autoroute de la guerre civile en Europe" en "attisant la haine" en Irlande ou en...

Récit-feuilleton. Exils (17)

Les cadeaux de Tebboune à la presse !

Les plus populaires

Commentaires récents