3 décembre 2022
spot_img
AccueilPolitiqueAnwa afus i yesserɣen tamurt ?

Anwa afus i yesserɣen tamurt ?

S TMAZIƔT

Anwa afus i yesserɣen tamurt ?

Awal mačči ‘ma yella ufus i yessekren times di yal tama n tmurt n Leqbayel akked tmura nniḍen ? ». 

Ur izmir yiwen ad yamen tettenkar tmes di yal amkan, deg yiḍ, di tẓegwa, di tuddar, di temdinin ma ur illi ufus, ugut n ifassen i tt-ixerzen, teddun si tmurt ɣer tayeḍ. 

Anwi wigi ?

Di tegnitt deg ttnejlin yemdanen, ffɣen tuddar-nsen d yexxamen-nsen yerɣan, d imgiǧan n tmara, ur izmir ad iddu wawal afessas.

Times/ afu n unebdu yella yal anebdu, tikkelt da, tikkelt din ; ulac tamurt ur nekuffer si tmes n unebdu, maca d tikkelt tamezwarut i tga aẓeṭṭa, di kra n wussan, ur tezgil tmurt. Mačči d times n igirruten tama n iberdan, n imeksawen, neɣ n wid iteffɣen ssaɣayen times akken ad niwlen učči di tẓegwa, tikkelt-a d times i yuɣen akken ad tesserɣ tamurt seg yixef ar yixef.

- Advertisement -

Mi tensa tmes tameqqrant di taddart, rɣan kra n yexxamen akked tferkiwin akken llant, nnejlan wid d-tewweḍ tmes ɣer umnar, ddurin anda ur tettaweḍ, awal gar yemdanen yuɣ amkan di tejmaât, gar taâssast n wabbu d-ittalin akked n tazzla ɣer tuddar nniḍen. Mačči yiwet takti i iteddun gar yemdanen :

  • D laaŝker n ANP i tt-issaɣen akken ad d-asen d imḥadden, zun gan-aɣ aɣbel ! D nutni kan i izemren  ad tt-ssiɣen di yal amkan anda llant lkazirnat-nsen. Laâsker uɣen tanamit ssaɣayen times di tẓegwa akken zaâma ad suffɣen irebraben. Illa wanda kkaten s lbumbat-nni yessaɣayen times (bombes incendiaires), anda tewweḍ ad tesker aḥeǧǧaǧu. Yiwen wass yufa-ten-id Muḥend deg ubrid mi d-yuɣal si ssuq. Llan iserdasen-nni ttruccun amadaɣ s lisans neɣ lmazut akken ad as-sekren times. Netta yenna-yasen : « ayɣer tesserɣayen tiferkiwin-nnaɣ, yak dagi ulac les terroristes ? Ayɣer ! Iserdasen-nni rekben ɣer Land Rover, uɣalen ɣer lkazirna-nsen deg yiɣil.

  • D les islamistes kan i izemren ad seddun tamsalt-a, d nutni kan i yesaân irgazen akked ikarrusen akken ad serɣen tamurt n Leqbayel ‘’fi sabil elleh’’. Tamuɣli-nsen, akken ad sekren ccwal ameqqran, ad kecmen adabu di herrwel d-iteddun. Zemren ad sserɣayen akka alamma bdan-d igefran akked usemmiḍ. Adabu akked imeṭṭurfan inselmen dduklen akked ad rẓen tanekra n hirak. Ma rwin tamurt n Leqbayel, lhirak ur d-ittuɣal.

  • D yiwen le clan n udabu i yekkren ad yeg ‘’tecwic’’, ad issexreb tagnitt i terbaât n Tebboune akked Chengriha, akken ad kecmen annar. Mačči yiwen udrum i yellan di DRS, di DGSI, akked imeddukal n Toufik. Nniɣ-ak ur gganen ara. Yal tarbaât tqeṭṭu-d i yiman-is akken ad tečč tamurt. Mazal učči di tmurt, alamma ǧǧan-d iẓra nnig wakal ! Azekka zemren ad snulfun ajrad aberkan, ad d-yas si Seḥra, ad ikemmel i wayen d-iqqimen, ma yeqqim-d kra !

  • Mačči d laâsker, mačči d les islamistes tiyita yecban ta. Tusa-d si laboratoire ameqqran n wid isseḥsaben akken ad beddlen udem i tmurt n ‘’El Maɣreb El Arabi’’. I nutni tamurt d ayla-nsen, ad tt-rren d tamazirt-nsen, nekkni d aklan-nsen, ulac isem n Tamazɣa, ad ittwakkes. Anwi ? D igelliden n Qatar, Emirats, Saâudiyya. Idrimen imeqqranen llan, nutni ufan-d abrid s wid-nnaɣ. Mar ulac afus… 

Di yal taddart, di yal tamdint, gar yal tarbaât iqqimen akken ad as-afen ixef-is i tedyant n tmes di yal amkan, awal itezzi ɣef tuttra : « Anwa, ayɣer / Iwacu ? ».

Yiwet temsalt tefra, zun ur as-igi yiwen ccan : ur igguni yiwen ad d-yas leǧwab sɣur udabu, ad d-yaf wigi yessaɣayen times, ad ten-id-isken di ENTV am di tedyant-nni n Abu-deḥduḥ. Awal n uneɣlaf-nni i d-innan « c’est une action criminelle », ikcem sya, iffeɣ sya. Ur t-yumin yiwen, ur igguni yiwen.

Abrid-is iban : d at tmurt kan i izemren ad gen afrag i tyitwin am tigi. 

D talalit n wayen ur nelli di tmurt n Leqbayel, d tuddsa tamaynut : d agraw n tudert/comité autonome de sauvegarde de la nation, mgal tamettant akked yal nnger.

D agraw ad igen afrag i wayen ad d-yasen azekka si berra, d win daɣ ad ikksen aẓar i ufus izemren ad yili agensu/si sdaxel. Ma ulac afus, yiwen ur izmir ad d-ikcem.

Ur tezmir ad teqqim tmurt akken i tella, akken i tedda armi d ass-a. 

Auteur
Aumer U Lamara, écrivain

 
ARTICLES SIMILAIRES

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les plus lus

Lourd réquisitoire contre l’ex-détenu d’opinion Mabrouk Hamoum

Le procès en appel de l'ex-détenu d'opinion, Mabrouk Hamoum, a eu lieu aujourd'hui, le 28 novembre 2022, à la cour de Tizi Ouzou. Le...

Les plus populaires

Commentaires récents