24 février 2024
spot_img
AccueilPolitiqueLezzayer n 2022 : "Wa yeffeɣ-d si lḥebs, tayeḍ ṭṭfen-tt, winna ttnadin fell-as !" 

Lezzayer n 2022 : « Wa yeffeɣ-d si lḥebs, tayeḍ ṭṭfen-tt, winna ttnadin fell-as ! » 

Prison algérienne

D awal iteddun yal ass di tmurt n Lezzayer, gar wid iḥemmlen tamurt-nsen, mačči d aselqem ɣef uberraḥ n unekcum n ikarrusen « moins de 3 ans » !

Ulac win ur nefriḥ mi yesla iffeɣ-d win/tin ittwarzen ɣef tlelli, ɣef izerfan, ɣef tmurt-is akken ad tili d tamurt s ccan-is gar tmura.

Maca, tuttra tamezwarut : ayɣer, iwacu yettwaṭṭef wa neɣ win, neɣ tin acku ikcem annar n tsertit akken ad ibeddel wudem n tmurt, netta/nettat ur issers lbumbat, ur isserɣ taɣiwant neɣ aɣerbaz, ur yukir, ur iwwit, ur inɣi ?

D adabu kan i izemren ad d-yerr awal i tuttra.

- Advertisement -

Ar ass-a, yiwen/yiwet seg wid i yettwaṭṭfen ur iffiɣ tilisa n tugdut, nnig taruẓi n tebwaṭ n tafrent neɣ adegger n wurfan i yettilin di yal tamurt tamagdayt i yernan ccan i tugdut. Awal akked tira, mačči d wid i d abrid n trebrabt !

Ma d tamsalt n timenɣit n Djamal Bensmaïl di Larbaâ n At Iraten, d tawaɣit nniḍen ; azekka, ad d-tban tidett akken tella.

Di tallit deg Izzayriyen ggunin leǧwab sɣur udabu, ma yusa-d (sic!), nezmer ad nger tamuɣli ɣer imedyaten i yellan deg umaḍal, di tsertit neɣ di yal annar nniḍen. Din, illa yiwen ubrid irgel, ur issuffuɣ, gan-as isem s yal tutlayt : « on ne gère pas un pays, une administration, une entreprise… par le stress ! » (1).

Akka, d ayen ittwassnen, d tirmit/expérience di tmura, d abrid ittawin kan ɣer twaɣit.

Adabu i yekkaten ass-a akken ad iger deg yiwet teylut imeɣnasen n talwit i tugdut akked izerfan, akked imeɣnasen n taârabt-tinneslemt (FIS, GIA, GSPC, AQMI, RACHAD…) i yesnekren ṭṭrad i tmurt nnig 10 iseggasen, ur yuɣ abrid ilhan akken ad d-ters talwit di tmurt, acku talwit ad d-ters kan s ibeddi n izerfan n yal Azzayri, anda yebɣu yili, di yal tiɣmert n tmurt neɣ berra n tmurt.

Tasertit n usexreb, tin n ‘’ewwet akka ternuḍ akkin’’ d aɣilif kan ara d-ternu.

Tasertit-nni tezmer ad tdum tallit, maca ad d-yifrir usekkak-is : tekkat kan ad teṭṭef ‘’système’’ ibedd, winna i yessawḍen tamurt ɣer liḥala n wass-a.

Ihi, ad tbeddel neɣ ad neqqim kan di berru n tuyat n « nous reproduisons l’échec en permanence » (Abderrahmane Hadj-Nacer, El Watan, 5/08/2011) ?

Aumer U Lamara

Timerna / Notes.

1) « Ur izmir yiwen ad iseddu tamurt, tadbelt neɣ yal tazdit/takebbanit s stress, tigdi akked uqeẓẓul nnig uqerru n yal yiwen ».

 

 

1 COMMENTAIRE

  1. « Adabu i yekkaten ass-a akken ad iger deg yiwet teylut imeɣnasen n talwit i tugdut akked izerfan, akked imeɣnasen n taârabt-tinneslemt (FIS, GIA, GSPC, AQMI, RACHAD…) », limer iggar-iten deg yiwet n teylut, ulac aɣilif. FIS d wid id yurew, ass-ayyi, d nutni ig seddawen ledjwame3, aghervaz, lkomirs-bazar; d nutni imi takken tamezzught; d nutni i d « les conseillers » n At Ufella.

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici