31 janvier 2023
spot_img
AccueilPolitiqueSaddam Hussein, Poutine… azekka anwa nniḍen  ?

Saddam Hussein, Poutine… azekka anwa nniḍen  ?

Poutine

Anekcum n Poutine (1) ɣer tmurt n Ukraine izmer ad issiweḍ ṭṭrad ɣer wanda ur issarem yiwen : ṭṭrad n nukliyir ara d-yawin nnger i yal tamurt.

Ṭṭrad n wass-a, yal yiwen ifhem-it akken ira, yiwen imal ɣer tmurt n Ukraine i yettwaḥeqren di tlisa-s, wayed imal ɣer tmurt n Rrus, zun d nettat i yettwaḥeqren !

Anda i tella tidett ?

Snat tmentilin/tisebbiwin ufrarent-d, d nitenti i yessawḍen Rrus akken ad ikcem tamurt n Ukraine :

  1. Rrus ikcem s wuzzal ameqqran akken ad isdafel/iḥareb ɣef tmurt n Donbass i yellan deg wagmuḍ n Ukraine, anda imezdaɣ-is ssawalen tutlayt tarusit. Poutine izwar iqbel snat tmura-nni, zun ffɣent si tmurt n Ukraine (22/02/3022 : reconnaissance par Poutine des républiques  Lougansk et Donetsk, dans le Donbass). Tasertit n Poutine tban am uzal, ad iwwet akken i yufa akken ad issihrew tamurt-is, ɣef lsas n tutlayt neɣ n wayen nniḍen. Di 2014, Poutine ikkes-d tamurt n Crimée, tin i yellan d aḥric n Ukraine, irra-tt-id ɣer tmurt n Rrus. Azekka ad yesseks ɣer tmura nniḍen ma yufa.
  2. Tamentilt tis snat  i d-iwwin anekcum ɣer tmurt n Ukraine, d tin n tuddsa n OTAN : Poutine ur iqbil ad tekcem tmurt n Ukraine ɣer OTAN, acku ma tekcem, ad taweḍ tezmert n OTAN ɣer talast-is. Ɣas tamurt n Ukraine d tilellit, d tamunant, tettalas amkan-is deg ugraw n ONU, maca Poutine ur t-iqbil. D taɣennant. I netta, Ukraine tella d tarbibt n Rrus di tallit-nni n URSS, ad teqqim d tarbibt-is ass-a.

Udem n unekcum n iserdasen n Rrus ɣer Ukraine si yal tama, seg wagmuḍ di Donbass, si tama ufella n ugafa ɣer Kiev, si tama wadda di crimée, ɣer Marioupoul akked Odessa, ifka-d tafat ɣef tikli n Poutine : d tuzzya n tmurt n Ukraine akken ad tt-iger deg umerdax. 

- Advertisement -

D tazmert i yas-tt-ikksen ass-a, mazal ur iwwiḍ tilisa n Polonya akked Rumanya. Ma tikli n Poutine ur tefṛiz, ccerṭ-is inna-t, iban anda yessaweḍ : « issefk Ukraine ad tessers uzzal, ad tekkes aselway-is, ad tekkes anabaḍ/gouvernement illan, ad teknu zdat tezmert n Rrus ». D ccerṭ ur iqebbel yiwen i tmurt-is.

Asalu n Poutine iban ur iffir : ad ikcem tamurt n Ukraine, ad tt-id-issekcem d tarbibt ɣer tmurt n Rrus… ma ulac tazmert ad d-ibedden deg ubrid-is.  

Tasertit n Poutine, mačči d asdafel/protection n imezdaɣ n Donbass i yessawalen tarusit, mačči d tigdi n OTAN ara yawḍen tilisa-s. Issew n Poutine d anekcum Ukraine, acku ibna ɣef umezruy aqbur si nnig n 8 leqrun izrin (2) (3). I Poutine, tamesgida/église n Ukraine tella ddaw laânaya n tin n Moscou… ihi, Ukraine d aḥric tmurt n Rrus !

Ɣas tamesgida n Ukraine teffeɣ si ddaw tin Rrus si 1991 asmi tenger tuddsa n URSS, i Poutine, ur ibeddel kra. Ass-a, ṭṭrad n Poutine di Ukraine, d ṭṭrad ibnan ɣef ddin akken… ad issemɣer tamurt-is alamma d anda t-tessaweḍ tezmert-is.

Tasertit n tezmert mačči d abrid n uzref, mačči win iǧehden ad yečč win yellan ɣer tama-s. Maca, mačci d Poutine i yezwaren deg ubrid-a si 1939, di tedyant n Hitler ɣer da.

Di 1990 d Saddam Hussein ikcem tamurt n Koweit akken ad issemɣer tamurt-is, ad d-iffi petrol d lgaz i wammud/lfayda n tsertit-is, n temɣer-is deg ukabar n taârabt-tinneslemt n Lbaât. Ass-nni, timura n umadal dduklent-as, snegrent tazmert n Saddam, acku ur iksib lbumbat n nukliyir. D tadyant-nni i d-iwwin nnger n tmurt n Irak, ar ass-a ur as-tufi ddwa.

Ass-a, di temsalt n Ukraine, aḥezzeb n tmura n Urupa, am tid yellan deg ugraw n OTAN neɣ tiyaḍ, am Marikan, ibna ɣef tigdi n temɣer n ṭṭrad, izmer ad yaweḍ taseddaṛt n lbumbat n nukliyir/guerre nucléaire. D nnger di yal tama. Yal tamurt tessarem abrid n tifrat ad issuffeɣ… ma yefka-d udem Poutine. Ass-a n 5 di meɣres, mačči d abrid-nni i yefren Poutine ; yiwen ur iẓri ayen ara yeḍrun azekka.

Taɣuri si ṭṭrad n Poutine di Ukraine mačči yiwet :

  • Tilisa n tmura ttuqadrent akken ad d-ters talwit gar tmura ; mačči d tazmert anda yal yiwen iǧehden ad yečč wayeḍ. D azref i d tagejdit n talwit mačči d amrud/canon.
  • Amezruy aqbur, n leqrun izrin, ad iqqim kan d amezruy, mačči d tamentilt/tasebbiwt akken ad t-isseqdec yiwen, ad idegger tilisa ɣer wanda tessaweḍ tezmert-is, yir tazmert. Di yal tamurt, llan iberdan n tifrat ɣef tlisa nebla ma tewweḍ ɣer ubaṛud akked tazzla n idammen.
  • Am akken tefra temsalt deg ugraw n ONU, am akken tefra daɣ deg ugraw n OUA (Union Africaine/UA n tura), tilisa ad qqiment akken llant seg-mi tefra temhersa (charte de l’OUA : « respect des frontières héritées de la colonisation »). Anda yessefk ad beddlent tlisa akka neɣ akkin, d tiɣimit n ugraw i wawal, mačči s les chars akked ibeckiḍen.

D azref-nni i d afrag, s wayen issefken, akken azekka ur d-ttlalen ihuẓẓiyen/dictateurs imaynuten ara yaɣen abrid n Hitler, n Saddam Hussein, neɣ n Poutine. Taggara-nsen tferru s uhuddu n tmurt-nsen nitni.

Issefk yal tamurt ad teqqen di tazwara-as yal ahuẓẓi ad d-ikkren akken ad iseddu « targit n temɣer yebnan mgal izerfan ». D asfillet, d asirem… 

Aumer U Lamara

Timerna / Notes :

1)  Mačči d Rrus i ikecmen Ukraine, d tasertit n Poutine i ikecmen Ukraine, acku ulac tugdut di Rrus, anabaḍ illa deg ufus n udabu n KGB. Ass-a, d tawaɣit i tmurt n Ukraine, d tawaɣit nniḍen i tmurt n Rrus.

2)https://fr.wikipedia.org/wiki/Patriarcat_%C5%93cum%C3%A9nique_de_Constantinople

3)https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_orthodoxe_ukrainienne_(patriarcat_de_Moscou)

ARTICLES SIMILAIRES

Les plus lus

Sortie en France du tome III des mémoires de Saïd Sadi

  Le troisième  tome des mémoires de l'ex-président  et membre fondateur du RCD, Saïd Sadi sera en vente, à partir du 1er février 2023, pour...

Les plus populaires

Commentaires récents