28 janvier 2023
spot_img
AccueilIdéeTimenɣit n Djamal Bensmaïl : anda yella bu txatemt-nni tawraɣt ?

Timenɣit n Djamal Bensmaïl : anda yella bu txatemt-nni tawraɣt ?

Justice

Di tmura n teɣdemt/justice, illa wawal : « ur irennu yiwen awal deffir wayen tefra teɣdemt, ilha n dir-it » (on ne commente pas les décisions de justice).

D tidett… illa di tmura anda tella teɣdemt tilellit (1) !

Tifrat n timenɣit n Djamal Bensmaïl di tzeqqa n teɣdemt n Dar El Beiḍa, ur teqqim di tzeqqa-nni n teɣdemt, gar ifassen n ɣerraq, imastanen, amezzarfu. Tamsalt tekcem annar n tsertit, zun d amezrag mgal Izzayriyen.

Tuttra-nnaɣ, d anadi ɣef tidett anda tella.

- Advertisement -

Mačči d ‘’tidett iwumi tesker taẓult’’, gar ifassen n udabu. D wid illan din, ass-nni n 11 ɣect 2021, di tnemmast n Larbaâ At Iraten, ad tt-id-ifken.

Llant ttwirat, llant les videos mačči yiwet. Deg-sent neẓra yiwen umdan, bu txatemt-nni tawraɣt n wureɣ (alliance), d anemmas gar yergazen, inṣel-as ucebbub :

Ilsa takmamt akked ur iẓer yiwen udem-is,

Ibedd zdat tebburt ufurgu n imsulta, sin ifassen ṭṭfen akka d wakka ɣef tebburt,

Izzi-d azagur-is/aârur-is ɣer yermdanen-nni yella deffir-s, ur yugad, acku llan ‘’imeddukal-is’’ d afrag deffir-s,

Issuffeɣ-d tafekka n Djamal Bensmaïl (illan yakan immut) seg ufurgu, zun d tacekkart n siman, ur ikukra, ur irfid aqerru-s,

Ikna, isser-itt ɣer tmurt, syen iṭṭef-itt deg wagus, izzuɣer-itt am akken zzuɣuren iserdasen n ‘’les forces spéciales’’ wid immuten,

Ikna s laâqel, ur yugad, ur ifki tamuɣli akken ad inser, ma yella gren-d imsulta (sic!) !

Ifka tafekka n win immuten i yelmeẓyen yeḥman, zun d iqeffafen, akken ad t-serɣen deg ubrid.

Anda-t ass-a bu txatemt-nni tawraɣt ?

Illa gar 49 n yemdanen-nni iwumi ḥekmen s lmut/tamettant (2), neɣ yeffeɣ akkin, yuɣal ɣer umkan-is, ansi d-yusa,… neɣ yeffeɣ tamurt,  d ‘’attaché’’ culturel’’, neɣ ‘’attaché militaire’’ di kra n lambasad n tmurt n Lezzayer ?

D netta kan, akked wid illan din am netta, ara d-ifken tidett ɣef twaɣit n Larbaâ At Iraten, ma yurez-it unezgum, iččur wul-is, akken ad issifes lxaṭer-is.

Aumer U Lamara

Timerna / Notes :

1) Illa wawal n Mohia : « Di tmurt n la Suisse tella la justice, mačči am dahin ɣur-nnaɣ ! ».

2) Répression de la révolte de la Kabylie en 1871 :

Taɣuri n ‘’49 condamnations à mort’’ gar 102-nni i yeṭṭwaṭṭfen ɣef temsalt-nni, ur telli deg unnar n teɣdemt. Di tmuɣli-nnaɣ, d leǧwab asertan n wid iṭṭfen adabu di Lezzayer, akken ad wten ad rẓen isem n tnekra di tmurt n Lezzayer iseggasen ɣer zdat.

Mačči d ayen illan d amaynut, illa yakan deg umezruy.

Mi tensa tnekra n 1871, feclen yemdanen, Fransa tewwet s uzduɣ ameqqran akken ad tessefcel tamurt : ḥekmen s lmut i temrawin n yemdanen, nfan wid nfan ɣer tmura nniḍen (Cayenne di Guyane, Nouvelle Calédonie, Surya, …), kksen akal n uzaɣar i wat tmurt fkan-t i ukulun, suffɣen-d tawsa/leɣrama tameqqrant i wid akk illan di tnekra, s yismawen-nsen di yal taddart, azal n 36 imelyunen frank-ureɣ (francs-or) ; kksen daɣ azal n 450 000 gtar n wakal i wat tmurt !

Wid iṭṭfen adabu ass-a di Lezzayer ɣran amezruy n temhersa/listiaâmer n Fransa, wten tamurt akken i tt-tewwet Fransa s tmuɣli-nni : « semɣer tiyita, ewwet, akken ur d-ireffed yiwen aqerru-s, akka 20 iseggasen ɣer zdat ! ».

Maca, di 2022  imdanen ssnen, tbeddel tallit, mačči am tin 1871 !

https://lematindalgerie.com/assassinat-de-djamel-bensmail-49-peines-de-mort-reclusion-perpetuelle-pour-ferhat-mehenni/

ARTICLES SIMILAIRES

Les plus lus

Didouche Mourad ou le sacrifice de la part algérienne de l’amazighité

L'auteure de l'article qui relate les hautes faits de guerre du militant nationaliste Didouche Mourad a bien fait de rappeler quelques éléments biographiques de...

Les plus populaires

Commentaires récents