22 février 2024
spot_img
AccueilIdéeWid yeznuzun adrum s weɣrum

Wid yeznuzun adrum s weɣrum

Pauvreté
Image par Frantisek Krejci de Pixabay

Imdanen yecban azrem, i iteddun ala ɣef uɛebbuḍ llan seg wasmi i d tekker yemma-s n ddunit.  Wid yeznuzun adrum s weɣrum llan, mazal ad ilin. Mačči ɣef wedlis n lmasiḥ ara d awiɣ deg umagrad-a, awal-iw ɣef yir ṣṣekka. Akka i tga ddunit, yak ǧǧan-t-id Leqbayel, ulac tirect ur nesɛi akerfa.

Bu sin iḍarren akka i yemmug, ulac am netta di txidas neɣ di lewqam. Ur yelli i d yennulfan akka tura! Akka i tella akka ara tkemmel. Maca nezmer ad d nini yella cwiṭ n wemgired, gar zik d tura. Zik tqeɛɛed tteɛbiya n temsal n ddunit, xemsin xemsin i ččurent ccwari. Ulac lmil gar tecwirt n yergazen n yiseɣ d tecwirt n wid ur ten-newwiḍ, wid ɣef iregglen medden, wid ur nettsetḥi d wid yerran lɛer d taqbaylit.  Qqaren-d deg yiwen zzman lmil yerra nezzeh ar tama n yergazen n yiseɣ. I wass-a?

Iɣilasen yefkan rray i wuccen

Ass-a, timetti ɣef i tedliḍ ad tafeḍ bu sin iḍarren d aqeddac, d aqezzab, d axeddaɛ ibeddlen adrum s weɣerum,  anda teddiḍ ad tafeḍ acekkam yerra tili, tefkaya-s-d ddunit! Llan di yal amkan, ama di Brizil neɣ di Maṣer, di Faleṣtin neɣ di Kuṛsika, di Tferka n weNẓul neɣ di tin Ugafa… ma d bu yiseɣ anda terriḍ yeffeɣ-it rray. Zerriɛa icekkamen, iqezzaben tuɣ, teddeṛdeṛ turew tefka-d iguma.

Llan kra acekkem yuɣ deg-sen, d ccetla. Ma nebda-tt-id seg tallit Iṭerkiyen ar da ad naf d ccetla-nsen i yettkemmilen asqizzeb ass-a, ixuṣ-asen kan ad sɛun isem n Bacaɣa! Win ibɣun iḥkem ad ttazzalen ar ɣur-s akken a s-knun, a s-sqizben, a s-ttawin tixbirin… Melmi  i d a sen-yefka ttesriḥ weḥkim ad ffɣen ad ssuzuren deg taɣect-nsen ad reggmen deg watmaten-nsen i yebɣan a ten-id kksen si ddel.

I kečč a Yugurten d yemdukkal-ik yeččuren leḥbus

- Advertisement -

Ass-a tmetti-nneɣ ssaweḍen-tt almi s anda yella kra n wergaz n yiseɣ snulfan-as-d tacrurt, rran-t d amcum,  s kra n wembaṣi yellan rran-t d lmezwer n taddart…! Ihuh, neqqel mačči d nekni! Ugaɣ nefka mayna,  neɣ ahat nekna-yas kan ar d tɛeddi, ur nettɛeṭṭil ara ad d nuɣal d nekni, am wakken nella d izmawen, d ilelliyen.

Tugi a sen-tekcem tikti, i iqezzaben d yixeddaɛen, dakken s kra yellan yettfakka, d lḥif neɣ d tawant. S kra yettwabnan ula s tiɛṛestin n wuzzal yewweḍ-d wass yečča-t wakal. Tiɣermiwin negrent, timura retment, tutlayin mmutent…. i d yettɣamayen ala ayen i d yeǧǧa wergaz n yiseɣ, am tirrugza d tmussni. Walit, deg umezruy d yedles n yegduden merra yeqqim-d ala bab n wawal, n yiɣil d win yefkan iziɣer-is ɣef tmetti-s d talsa s umata. Ma d win akken yecban azrem, iteddun ɣef uɛebbuḍ-is, yezzenzen gma-s akked weltma-s, ttsetḥin a t-id addren medden. Yal wa yeqqar-as mačči nneɣ!

Isṛayil d Falasṭin, gar talwit d usenger

Ayen yerzan amezruy-nneɣ ɣas d imawi maca yella i d yeqqimen, mazal ara d yeqqimen. Walit kan, anwa yesɛan azal d Buxuṣ neɣ d Yugurten? D Bacaɣa Benɛli Crif neɣ d Ccix Aḥeddad? D Waɛli Benɛi d tarbaɛt-is neɣ d wid i sen-igezmen aqerruy? D Urabeḥ neɣ d Umira? D Mulud Mɛemri neɣ d Kamal Belqasem?

Aql-aɣ deg-s ass-a, Dda Lmulud Mɛemri isem-is yettwabdar-d yal ass ama di tmussni neɣ di lxir akked wayen yezreɛ di tmetti. Tasdawit yewwin isem-is s zzux yal ass tesnernay di ccan-is. Ma d Kamal Belqasem-nni i d yestufan i rregmat d useglef di tefsut n tmanyin… di taggara-s ireggem deg yiman-is, yemmut yettwamḍel d awḥid di Spanya,yecba Tawrirt yettwattun!  Aya merra d tamsirt i wid d tid yewwin abrid-is.

Di yal timetti yella waya, dakken tella tirruxsa i yella yiseɣ. Asegmi n warrac yella-d i wakka. Imdanen merra teddun ttweṣṣin ɣef tirrugza. Yal tawacult tebɣa ad d tesɛu izem neɣ tasedda, win neɣ tin ara yekksen lḥif ɣef medden. Yiwen ur iḥemmel acekkam, aqezzab, aqeddac, aḥeqqar, win yeznuzun deg wayetma-s.

Timetti taqbaylit ilaq a sen-tefk isem ilaqen i yemcumen-a. Leqbayel mazal ḥedqen, semman-asen akerfa, iḥerkiyen… ihi iwwi-d fell-aɣ ad nerḍel ismawen n tmettiyin nniḍen am iḍumman n talsa, tazulixt, la peste.

Farid Benmokhtar

1 COMMENTAIRE

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici