25 février 2024
spot_img
AccueilChroniqueDi tejmaɛt akked Dda Saɛid

Di tejmaɛt akked Dda Saɛid

Marché kabyle

Nuɣ tanumi nettawi-d awal ɣef zman n zik. Awal ittawi-d wayeḍ, armi yi-d-ijbed Dda Saɛid yiwet tedyant teḍra di ssuq n Lǧemɛa ufella.

Iserraḥ-as i wawal :

– Zik-nni a mmi, ttakren tiyugwin n yezgaren, fettken ixxamen, gezzmen-d abrid, ttaârrin medden, dɣa imsewwqen  deg ubrid ixlan !

– Akka ! I yas-nniɣ

- Advertisement -

– Akka ih ! Sber kan ad ak-tt-id-ḥkuɣ. Illa yiwen ufellaḥ ukren-as tayuga. Ameɣbun n rebbi, ittwet ur ibni, ur iẓri acu ara yexdem, itezzi irennu. Mi d-iwweḍ wass n lǧemɛa, isewweq ɣer Lǧemɛa Ufella.

– Anda yella ssuq n Lǧemaɛa Ufella a Dda !

– Keč meẓẓiyeḍ ! Ssuq n Lǧemɛa mačči d Ssuq Lḥed-a i d-innulfan akkin i wasif n Lǧemɛa. Ssuq n Lgemɛa yenger si lgirra-nni, illa di tama-ya n wasif.

– Acu yellan deg-s tura ?

– Ulac ! D amkan yexla rebbi ; zik illa d ssuq mechuren aṭas, ttewwiqen-d ɣur-s si yal tama n tmurt n Leqbayel ; ulac asafar ur tettafeḍ deg-s ! Ula d lmut tella !

Duqqseɣ i wawal-nni aneggaru i sliɣ, nniɣ-as,

– Amek akka ula d lmut tella din ? Tettnuz lmut ?

– Ih ! Tesliḍ i wayen d-nniɣ, akka, ula d lmut tella din !

– Ur tezzi deg wawal a Dda ! Sfehm-iyi-d di laânaya-k .

– Esber kan a mmi, ad ak-d-iniɣ amek.

– Ad ak-n-selleɣ ! Maâna ur tezzi deg wawal !

– Tella lmut din, xater/acku tezzin din iqettalen, wid ineqqen timegraḍ s tedrimt. Ma yebɣa yiwen ad yerr ttar, neɣ ad ineɣ yiwen ur izmir netta, ad as-iṭṭef aqettal, ad iwwet abarud deg ubdil-is. Mi msewwaqen, ad as-imel anwa ara ineɣ uqettal-nni. Ma din i yella, ad as-t-imel, neɣ ad as-yini isem-is. Akka i d awal-iw, mi yak-nniɣ tella lmut di ssuq n Lǧemɛa.

Issusem Dda Saɛid, zun immekta-d kra… Iruḥ uqerru-s ɣer tallit-nni n temẓi, ikmez aqerru-s aciban syin iduqqes, immekta-d ansi d-ibda awal,

– Ih ! Afellaḥ-nni iwumi ukren tayuga, iqqim itezzi di ssuq n Lǧemaɛa, udem-is ixreb, iteddu yettarra. Armi d-inṭeq ɣur-s yiwen umeddakel-is.

Mi t-iẓra umeddakel-nni di yir liḥala i yella, isteqsa-t

– Acu i k-yuɣen akka a leflani, tbeddel fell-ak  ?

– D ayen illan ay ameddakel, tcudd tkersi, ur ẓriɣ amek ara xemdeɣ

– Acu i k-yuɣen ihi ?

– Ukren-iyi tayuga.

– Abbuh ! A tin yeḍran ! Iyya ad d-naf Azwaw Uxirdas, d netta kan ara tt-id-ifrun !

Zzin di ssuq, armi yufan Azwaw, ḥkan-as ayen illan, netta yenna-yasen :

– Alit ɣer taddart Ucekkir Uɛentar, steqsit din ɣef Waâmer Uɛentar, init-as d Azwaw i ken-id-yuznen ɣur-k !

Uɣen abrid i sin, ɣer taddart Ucekkir. Mi qrib ad awḍen taddart, afellaḥ-nni izra ddaw ubrid tayuga tkerrez. Issenqed, isḥerc allen-is, itebbet, d tayuga-s yettwakren. Inna-yas i umeddakel-is,

– Tayuga-ya ikerrzen, d tin-iw !

– Aw ? Tḥeqqeḍ ?

– Ulac akk din ccek ! Ssneɣ izggaren-iw!

– Ihi ma tḥeqqeḍ, Waamar ad aɣ-tt-id-ifru.

Rnan tikli, wḍen taddart, bedden di tejmaɛt, mi sellmen ɣef wid iqqimen din, steqsan-ten,

– Illa win ara aɣ-yessiwḍen ɣer Waamar Uεenṭar ?

Teɣli-d tsusmmi di tejmaεt, imdannen-nni temyixẓaṛen gar-asen. Inṭeq-d yiwen, inna-yasen :

– Ddut yid-i, ad ken-siwḍeɣ ɣuṛ-s !

Uɣen azrib n taddart, winna ibedd, inna-yasen :

– D nek i d Waamar Uεenṭar, yak d lxir i tebɣam ɣuṛ-i ?

Nutni ḥkan-as ayen i ten-iwwin ɣer din :

– D Azwaw Uxirdas i yaɣ-d-yuznen ɣur-k, ukren-as tayuga i umddakel-agi inu, Azwaw inna-yaɣ-d ruḥet kan ad teẓrem Waamar, d netta kan i izemren ad tt-ifru temsalt-a, umaâna argu !

– D lxir ? Acu ar arǧuɣ ?

Ḥkan-as ayen i ẓran :

– Mi d-nteddu, mi qrib ad d-naweḍ taddart, ameddakel iẓra tayuga tkerrez ddaw ubrid. Inna-d d tayuga-s.

– Aw ! Akka ! Iḥeqqeq d tayuga-s ?

– Ulac akk din ccek, d tayuga-w! I d-inna ufellaḥ-nni.

Waâmar ihuz aqerru-s, inna

– Ihi mi yeqḍaε ccek wergaz, ishel lḥal-is, tura ad tawi-m tayuga-nwen yid-wen.

Ddan armi d amkan anda tella tkerrez tyuga, inṭeq Waâmar, inna-yasen :

– D tagi i d tayuga-nwen ?

Afellaḥ-nni ibedd, ičča s wallen-is tayuga-nni yellan tkerrez sdat-s, iwhem deg wayen ẓerrent wallen-is : d tistan i yeqqnen ddaw uzaglu, teddunt kerrzent, ddaw-as, nnig-s.

Inṭeq ɣer umeddakel-is, inna-yas :

– Ekker fell-ak, ad nerwel si taddart anda ttarran izgaren d tistan !

Ahmed Aït Bachir

Tafsut n Tamazɣa…. Di Paris !

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici